Venchi Dark Chocolate with Hazelnut Bar

Venchi Dark Chocolate with Hazelnut Bar

by Venchi
Pure dark chocolate (56%) bar with whole Piedmont hazelnuts.